คลังสื่อการสอน
การประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจ นิยามปริมาณต่างๆ ของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้งสามข้อ
2. เข้าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ว่านำมาประยุกต์ใช้อย่างไร
3. ปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลาย สามารถอธิบายด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

จัดทำโดย : อาจารย์ ดร. สันติพงศ์ บริบาล
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559