คลังสื่อการสอน
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตัน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายของคำว่า กรอบอ้างอิงเฉื่อย และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่โดยอาศัยกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตัน ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาความเร่งของวัตถุได้อย่างถูกต้อง

จัดทำโดย : อ.ดร.อรพิน วรรณดิลก
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559