คลังสื่อการสอน
กรอบอ้างอิง และสภาพสัมพัทธ์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจปริมาณที่มีการสัมพัทธ์กัน ในกรณีนี้เป็นความเร็วสัมพัทธ์
2. เข้าใจความหมายของกรอบอ้างอิง กรอบเฉื่อย 3. สามารถยกตัวอย่างระบบที่กำหนดให้เป็นกรอบเฉื่อย และ ประยุกต์พิจารณาในกรณีความเร็วสัมพัทธ์
4. เรียนรู้เห็นจริงจากปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้

จัดทำโดย : อาจารย์ ดร. สันติพงศ์ บริบาล
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559