คลังสื่อการสอน
ตำแหน่ง ระยะทาง และการกระจัด
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำว่า ตำแหน่ง ระยะทางและการกระจัดและสามารถจำแนกปริมาณทั้งสามได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาระยะทางและการกระจัดพร้อมทั้งสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุที่พิจารณาได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำว่า เวกเตอร์กับสเกล่าร์

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.อรพิน วรรณดิลก
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559