คลังสื่อการสอน
การบันทึกผลการทดลองและผลการคำนวณทางฟิสิกส์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื่องจากการบันทึกผลการทดลอง และการบันทึกผลจากการคำนวณมีความสำคัญในการสะท้อนความมั่นใจและกลไกในการวัดและการคำนวณ สื่อการสอนตอนนี้จึงเน้นให้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และมีจุดประสงค์หลักคือ
1. ระบุค่าความไม่แน่นอนจากการวัดได้
2. ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญได้
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความเข้าใจของครูผู้สอน ที่จะอธิบายในรายละเอียด และเน้นย้าเรื่องความสำคัญของการบันทึกผลนี้ให้เป็นความเคยชินและสร้างนิสัยให้ผู้เรียนต่อไป

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559