คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
แต่เดิมนั้นประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช คือ ระบบกษัตริย์ เป็นศูนย์กลางในการปกครอง
จนสมัยรัชกาลที่ 7 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคม และชนชั้นกลางในเมืองขยายจำนวนขึ้น คณะราษฎรได้ก่อการปฏิวัติ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบ “ประชาธิปไตย” โดยประกาศใช้ พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญ “ฉบับแรก” ของประเทศไทย
เนื้อหาโดยสรุปของทั้ง 39 มาตรา คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เริ่มการปกครองแบบสมัชชา โดยให้ “คณะกรรมการราษฎร” จำนวน 15 คน มีหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายของ “สภาผู้แทนราษฎร” จำนวน 70 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง มีบทบาทในการออกกฏหมายต่างๆ ดูแลกิจการของประเทศ มีอำนาจในการถอดถอนข้าราชการ รวมถึง “คณะกรรมการราษฎร” ได้อีกทั้งยังมีสิทธิวินิจฉัยการกระทำของพ?ระมหากษัตริย์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังระบุให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยประชาชนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกได้เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ ณ ขณะนั้น ยังไม่มีการเลือกตั้ง เพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และคณะราษฎร ได้ทำหน้าที่ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ขึ้นมาใช้แทน ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ถูกยกเลิก เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ในเวลาต่อมา
“พรบ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475” มีระยะเวลาประกาศและบังคับใช้รวม 5 เดือน 13 วัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559