คลังสื่อการสอน
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 2.2 ,ส 4.2
รายละเอียด :

ผลิตโดย Thai PBS
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 19 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน บัญญัติให้ใช้มาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้าคณะ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) และตั้งระบบรัฐบาลของฝ่ายบริหาร ก็คือ คสช. และคณะรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นอำนาจคู่ นอกจากนี้ยังกำหนดโครงสร้างรัฐสภาเป็นสองส่วน ประกอบไปด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ทำหน้าที่ออกกฎหมาย และสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อการปฏิรูปประเทศ

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อท่ีดีมากๆ - เวลา 2016-09-09 13:16:21
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559