คลังสื่อการสอน
การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง
ชั้น : ป.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4"
หน้า 45 http://www.scimath.org/ebook/sci/p4/student/
วิทยาศาสตร์ ป.4

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559