คลังสื่อการสอน
สรุปตัวอย่าง ห.ร.ม. และการนำไปใช้ (ติดตั้งพัดลม )
ชั้น : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

สรุปตัวอย่าง ห.ร.ม. และการนำไปใช้ (ติดตั้งพัดลม )
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1"
หน้า 8 http://www.scimath.org/ebook/math/m1-1/student/
คณิตศาสตร์ ม.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559