คลังสื่อการสอน
การหา ค.ร.น. (2)
ชั้น : ป.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การหา ค.ร.น. (2)
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6"
หน้า 36 http://www.scimath.org/ebook/math/p6/student/
คณิตศาสตร์ ป.6

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559