คลังสื่อการสอน
การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั้น : ป.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5"
หน้า 270 http://www.scimath.org/ebook/math/p5/student/
คณิตศาสตร์ ป.5

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559