คลังสื่อการสอน
การชั่ง
ชั้น : ป.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

การชั่ง
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4"
หน้า 126 http://www.scimath.org/ebook/math/p4/student/
คณิตศาสตร์ ป.4

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559