แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 6) ดูหนูสู่รูงู

ผลิตโดย สพฐ.
การมีแบบรูป/มีความรู้ในการสร้างคำทำให้นักเรียนสามารถสร้างคำใหม่ที่ประสมสระอู  บอกความหมายของคำที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1-2
ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1-4
ท 4.1 ป.1/1-2
ท 5.1 ป.1/1-2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559