แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 5) จับปูดำ

ผลิตโดย สพฐ.
การมีความรู้  มีแบบรูปในการสร้างคำ ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาของตนเองเกี่ยวกับคำ รวมทั้งการสร้างคำ
การเขียนคำที่ประสมสระอี  ที่ถูกต้อง
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1-2
ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1-3
ท 4.1 ป.1/1
ท 5.1 ป.1/1-2

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559