แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 3) โพงพาง

ผลิตโดย สพฐ.
การฟังและฝึกออกเสียงสระ สังเกตตำแหน่งพยัญชนะ สระในคำพยัญชนะให้ถูกต้อง แม่นยำ จะนำไปสู่การอ่าน การเขียนสะกดคำได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1
ท 2.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2-4
ท 4.1 ป.1/1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559