แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 2) วงกลมแห่งความมั่นใจ

ผลิตโดย สพฐ.
กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในห้องเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/1-2
ท 4.1 ป.1/1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559