แผนการสอนกลาง
ภาษาไทย BBL ป.1 (หน่วยที่ 1) โรงเรียนของฉัน

ผลิตโดย สพฐ.
การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางช่วยผ่อนคลายความกังวลได้  การมีโอกาสได้รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานที่ กฎ กติกาของห้องเรียนใหม่จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  ปลอดภัยเรียนรู้อย่างมีความสุข
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/1-3

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559