แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.2 (หน่วยที่ 2) ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลิตโดย สพฐ.
ทวีปเอเชียมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายพื้นที่ในทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง การมีที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อพัฒนาการที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นมาตั้งแต่อดีต จึงมีการสร้างสรรค์ความเจริญและมีพัฒนาการสูงกว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย ทุ่งหญ้าซึ่งมีประชากรเบาบาง สินค้าเศรษฐกิจ ความเจริญ วัฒนธรรมและประเพณี
และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เป็นต้น
การศึกษาพัฒนาการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียและอิทธิพลจากอดีตที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.2/1

 

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559