แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.2 (หน่วยที่ 1) วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ผลิตโดย สพฐ.
การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นจำเป็นต้องมีวิธีการในการรวบรวมค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาเหตุผล และข้อสรุป ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะนั้นมากที่สุด
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1-3

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559