แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.1 (หน่วยที่ 4) แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตโดย สพฐ.
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสังคมไทยปัจจุบัน
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/2

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559