แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.1 (หน่วยที่ 3) พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตโดย สพฐ.
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ของประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559