แผนการสอนกลาง
ประวัติศาสตร์ ม.1 (หน่วยที่ 1) เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ผลิตโดย สพฐ.
เวลา ช่วงเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำให้เห็นความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1-2

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559