สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ม.4-6
มาตราฐาน ว 8.1

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี - เวลา 2017-03-16 22:56:59
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559