สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object
(กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว)
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-6
มาตราฐาน ส 5.2

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
สื่อวิดีโอสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้ตรงเนื้อหาดีมาก - เวลา 2016-10-23 00:05:53
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559