คลังสื่อการสอน
BBL กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและใบงาน (Books and Worksheets)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
นอกจากการจัดสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้เกิดพัฒนาสมองแล้ว การใช้ใบงานและหนังสือก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นเดียวกันในการสื่อสารให้เกิดการทำงานของสมอง ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดและเหนี่ยวนำทักษะและความรู้มาประกอบกันให้เกิดความเข้าใจ (concept) ในที่สุด แล้วหนังสือ แบบฝึกหัดและใบงานอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเช่นนี้ได้ อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา จะมาบอกเล่าให้กับเราได้รู้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559