คลังสื่อการสอน
BBL กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ (Teaching and Learning)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
ในตอนนี้อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา จะมาบอกวิธีการกระตุ้น “กระบวนการเรียนรู้” ด้วยรูปแบบ BBL โดยใช้กระบวนการต่าง ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน โดยกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้สมองของผู้เรียนเกิดความตื่นตัวและเปิดรับความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559