การพัฒนาวิชาชีพครู

สอนวิทย์อย่างไรให้ได้ผล เสียงแย่ ๆ ในห้องเรียน

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

มาดูวิธีการที่โครงการเสียงก่อกวนแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไร รายการตอนนี้ถ่ายทำศาสตราจารย์เทรเวอร์ คอกซ์เป็นหลัก มีการอภิปรายถึงทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และบทบาทของชุมชนเชิงวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ศาสตราจารย์คอกซ์อธิบายให้เราฟังถึงกระบวนการช่วยเพื่อนตรวจสอบ เล่าว่ากระบวนการนี้ทำให้การออกแบบเว็บไซต์ในการทำวิจัยเสียงที่แย่ที่สุดในโลกของเขาพัฒนาไปอย่างไร

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ เสียง 5STEPS เว็บไซต์การศึกษา สารบัญเสียง ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติ การทำวิจัย ผลกระทบจากเสียง การทดลอง การได้ยิน บูรณาการ ดนตรี วิทยาศาสตร์ปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรม กิจกรรมตัวอย่าง ตัวอย่างแผนการสอน เรียนู้เรื่องความเสี่ยง การประเมินผลการเรียนรู้ การค้นคว้าข้อมูล การเก็บข้อมูล ประสาทสัมผัส แหล่งที่มาของเสียง มลภาวะทางเสียง การเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะ การเขียน ทักษะการเรียบเรียงข้อมูล มารยาทในการเขียน การเขียนเชิงวิชาการ การอ้างอิงในงานเขียน การให้เหตุผล การรับฟังคำวิจารณ์ การพัฒนาผลงาน การจับคู่ประเมิน การทำงานกลุ่ม การใช้สารสนเทศ

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559