การพัฒนาวิชาชีพครู

สอนวิทย์ให้ได้ผล ตอน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ดร. แม็กกี้ เอเดอรินนำทีมเพื่อปล่อยอุปกรณ์ไปสู่อวกาศเพื่ออ่านรูปแบบของลม เพื่อที่จะช่วยในการประเมินผลกระทบของการที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก การทดลอง วิทยาศาสตร์ปฏิบัตื กระแสลม การเปลี่ยนแปลงของกระแสลม การใช้อุปกรณ์ บูรณาการ บทบาทสมมติ การอภิปราย ตัวอย่างการสอน การนิเทศครู ฝึกครู ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ชั้นบรรยากาศ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาโลกร้อน การทำงานกลุ่ม การสื่อสาร การประเมินผล ตัวอย่างแผนการสอน การใช้สารสนเทศ การโต้วาที ทักษะการนำเสนอหน้าชั้น การค้นคว้าข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 5STEPS การเป็นผู้ฟังที่ดี ทักษะการตั้งคำถาม เทคนิคการจัดการอภิปรายในชั้นเรียน การโต้วาทีด้วยหลักฐาน การให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติ การรับฟังเหตุผลของผู้อื่น การแก้ไขความเข้าใจผิดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การติดตามผลการเรียนรู้ การประเมินตนเอง ความกล้าแสดงออก

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559