การพัฒนาวิชาชีพครู

หมอดินน้อย

ชั้น :
ม.5
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

รร.ทุ่งแฝกวิทยาคม จ.สุพรรณบุรี เรียนเรื่องความเป็นกรด เป็นด่าง โดยการนำเด็กไปเรียนรู้เรื่อง"ดิน" บนพื้นที่จริงในชุมชน และเรียนรู้จาก "ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็น หมอดิน" เพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องดินของชุมชนจริงๆ  

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559