การพัฒนาวิชาชีพครู (DLIT PLC : Professional Learning Community)
เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศ 8 กลุ่มสาระฯ ปฐมวัย-ม.6 ความยาวเพียง 15 นาที รวมทั้งรายการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบวิธีการสอน
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559