ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC)
เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศ 8 กลุ่มสาระฯ ปฐมวัย-ม.6 ความยาวเพียง 15 นาที รวมทั้งรายการต่างๆ ที่น่าสนใจให้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบวิธีการสอน