liberty.mwit.ac.th
รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 ห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกว่า 240 โครงงาน สามารถโหลดอ่านได้ในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการแนะนำ 
โครงงานวิทยาศาสตร์
 รวมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในรูปแบบไฟล์ PDF กว่า 240 โครงงาน ทั้งวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พลานามัย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา และศิลปะ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book จากต่างประเทศ เสริมความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559