ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.2      คณิตศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง100 คลิกที่นี่

การเปรียบเทียบน้ำหนักและคะเนน้ำหนัก คลิกที่นี่

การลบเลขสองจำนวนที่มีการกระจายค่า(ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) คลิกที่นี่

การวัดความยาว คลิกที่นี่

โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการชั่ง คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก คลิกที่นี่

การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 คลิกที่นี่

การเปรียบเทียบความยาว คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 คลิกที่นี่

การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักและมีการทด คลิกที่นี่

การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการคูณ คลิกที่นี่


 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559