ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.2      คณิตศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

อัตราส่วน คลิกที่นี่
สัดส่วนและโจทย์สัดส่วน คลิกที่นี่
ร้อยละ คลิกที่นี่
โจทย์ร้อยละ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
โจทย์ร้อยละ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 1 ด้าน-มุม-ด้าน, ฉาก-ด้าน-ด้าน คลิกที่นี่
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 2 มุม-ด้าน-มุม, มุม-มุม-ด้าน คลิกที่นี่
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 3 ด้าน-ด้าน-ด้าน และ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คลิกที่นี่
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 4 การประยุกต์ความเท่ากันทุกประการและการนำไปใช้ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559