ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.6      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน (กาพย์เห่เรือ) คลิกที่นี่
การเขียนโครงเรื่องสารคดี คลิกที่นี่
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า คลิกที่นี่
การเขียนโครงงาน คลิกที่นี่
การพูดประเมินเรื่องที่ฟังและดู คลิกที่นี่
หลักการวิเคราะห์และการวิจารณ์  คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม คลิกที่นี่
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี คลิกที่นี่
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม คลิกที่นี่
รสวรรณคดี คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559