ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.5      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การเมืองการปกครอง องค์ประกอบของรัฐ รูปแบบรัฐ คลิกที่นี่

การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง คลิกที่นี่

การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย คลิกที่นี่

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองของไทย คลิกที่นี่

อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดีย อารยธรรมจีน คลิกที่นี่

อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดีย คลิกที่นี่

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก คลิกที่นี่

แผ่นดินไหว คลิกที่นี่

ภูเขาไฟ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559