ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.2      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การจับใจความสำคัญจากการอ่านบทความ คลิกที่นี่

คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ คลิกที่นี่

คำบาลี คำสันสกฤต คลิกที่นี่

การอ่านวิเคราะห์สาร คลิกที่นี่

จุดประกายการเขียน ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวและเหตุการณ์สำคัญ คลิกที่นี่

การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559