ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.1      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอ่านจับใจความสำคัญ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การอ่านจับใจความสำคัญ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
การอ่านสรุปความ คลิกที่นี่
การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คลิกที่นี่
อธิบายคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลายความหมาย คลิกที่นี่
การอ่านตีความ คลิกที่นี่
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การเขียนย่อความ คลิกที่นี่
การเขียนแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559