ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.4      วิทยาศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร คลิกที่นี่

โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง คลิกที่นี่

ลักษณะของปากใบ คลิกที่นี่

ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช คลิกที่นี่

พืชต้องการน้ำ คลิกที่นี่

พืชต้องการแสดงแดด คลิกที่นี่

พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร คลิกที่นี่

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า คลิกที่นี่

พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า คลิกที่นี่

การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559