ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.3      คณิตศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การวิเคาระห์โจทย์ปัญหา) คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ) คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การแสดงวิธีทำและตรวจคำตอบ) คลิกที่นี่
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลา คลิกที่นี่
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก คลิกที่นี่
การแก้โจทย์ปัญหาการลบ คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการชั่ง คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการตวง คลิกที่นี่
แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมีนัย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
แบบรูปของรูปเรขาคณิต คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559