ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.3      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 1 การอ่านบทเพลง คลิกที่นี่
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านบทร้อยกรอง คลิกที่นี่
ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ประโยคคำถาม ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ประโยคคำถาม ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ประโยคปฏิเสธ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ประโยคปฏิเสธ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2 คลิกที่นี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กก คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กบ คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กน คลิกที่นี่
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559