ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.2      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายเกี่ยวกับชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆ คลิกที่นี่

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559