ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.1      วิทยาศาสตร์   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การจัดกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิต คลิกที่นี่

การตอบสนองคืออะไร คลิกที่นี่

ลักษณะของรากพืช คลิกที่นี่

หน้าที่ของลำต้นพืช คลิกที่นี่

ลักษณะของลำต้นพืช คลิกที่นี่

สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ คลิกที่นี่

การจำแนกพืชในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง คลิกที่นี่

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ คลิกที่นี่

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559