ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.2      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำคล้องจอง ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

คำคล้องจอง ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

คำควบกล้ำแท้ คลิกที่นี่

ประโยคบอกเล่า คลิกที่นี่

คำควบกล้ำไม่แท้ คลิกที่นี่

ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ คลิกที่นี่

อักษรนำ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ นิทาน คลิกที่นี่

เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ บทเพลง คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ ข่าวและเหตุการณ์ คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การผันวรรณยุกต์ (อักษรสูง) คลิกที่นี่

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง คลิกที่นี่

การผันวรรณยุกต์ (อักษรต่ำ) คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559