การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology) ห้องเรียน แห่งคุณภาพ คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุคออนไลน์ พัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่ต้องการทบทวน
มีวิดีโอตอนใหม่ประจำสัปดาห์ (25 มีนาคม 2559) จำนวน 18 ตอน รวมจำนวนวิดีโอทั้งหมด 1,200 ตอน
คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)
คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้
DLIT Resources ผลิตวิดีโอใหม่พร้อมใช้งาน จำนวนมากกว่า 150 ตอน วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ อีกกว่า 3,000 ไฟล์
การพัฒนาวิชาชีพครู (DLIT PLC : Professional Learning Community)
เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศความยาวเพียง 15 นาที ให้ไอเดียและแรงบันดาลใจ จำนวนรวมขณะนี้ 1,018 ตอน
ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)
รวมเว็บไซต์ดีๆ ที่มีสื่อใช้ประกอบการสอนและใช้ค้นคว้าทำโครงงานได้
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559