การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology) ห้องเรียน แห่งคุณภาพ คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุคออนไลน์ พัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ 

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่ต้องการทบทวน
มีวิดีโอตอนใหม่ประจำสัปดาห์ (25 มีนาคม 2559) จำนวน 18 ตอน รวมจำนวนวิดีโอทั้งหมด 1,200 ตอน
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้
DLIT Resources ผลิตวิดีโอใหม่พร้อมใช้งาน จำนวนมากกว่า 150 ตอน วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ อีกกว่า 3,000 ไฟล์
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC)
เทคนิคการสอนจากครูไทยและต่างประเทศความยาวเพียง 15 นาที ให้ไอเดียและแรงบันดาลใจ จำนวนรวมขณะนี้ 1,018 ตอน
วิดีโอที่แนะนำให้ชม
ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง

การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้น หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ ดังนั้น ครูสมเกตุ ใจเมือง จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง เช่น การนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นซึ่งเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการนำไปสร้างสรรค์ หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติ ทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี

ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)
รวมเว็บไซต์ดีๆ ที่มีสื่อใช้ประกอบการสอนและใช้ค้นคว้าทำโครงงานได้
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand  
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559